جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home کلاس ها-education کادر اداری-office-aboutus کادر آموزشی-education-aboutus تماس با ما-contactus لینک-# لینک-/ehome/web/sitemap دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm لینک- جست و جو-search گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery اخبار و اطلاعیه ها-news اعضای انجمن-group-aboutus صفحه تکالیف کلاس دوستی-صفحه تکالیف کلاس دوستی صفحه گزارش هفتگی کلاس دوستی-صفحه گزارش هفتگی کلاس دوستی صفحه گالری کلاس دوستی1-صفحه گالری کلاس دوستی1 صفحه شعر کلاس دوستی-صفحه شعر کلاس دوستی صفحه تکالیف کلاس شادمانی-صفحه تکالیف کلاس شادمانی صفحه گزارش هفتگی کلاس شادمانی-صفحه گزارش هفتگی کلاس شادمانی صفحه گالری کلاس شادمانی1-صفحه گالری کلاس شادمانی1 صفحه شعر کلاس شادمانی-صفحه شعر کلاس شادمانی صفحه تکالیف کلاس لبخند-صفحه تکالیف کلاس لبخند صفحه گزارش هفتگی کلاس لبخند -صفحه گزارش هفتگی کلاس لبخند صفحه گالری کلاس لبخند-صفحه گالری کلاس لبخند صفحه شعر کلاس لبخند-صفحه شعر کلاس لبخند صفحه تکالیف کلاس مهربانی-صفحه تکالیف کلاس مهربانی صفحه گزارش هفتگی کلاس مهربانی-صفحه گزارش هفتگی کلاس مهربانی صفحه گالری کلاس مهربانی1-صفحه گالری کلاس مهربانی1 صفحه شعر کلاس مهربانی-صفحه شعر کلاس مهربانی صفحه اصلی کلاس دوستی-صفحه اصلی کلاس دوستی صفحه اصلی کلاس شادمانی-صفحه اصلی کلاس شادمانی صفحه اصلی کلاس مهربانی-صفحه اصلی کلاس مهربانی صفحه اصلی کلاس لبخند-صفحه اصلی کلاس لبخند
آر اس اس-rss
آزمون ساز آنلاین-examiner
اخبار تصویری-picnews
اخبار و اطلاعیه ها-news
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
اعضای انجمن-group-aboutus
المپیاد-olympiad
برد-boardportfolio
بهداشت-بهداشت
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timeline
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تماس با ما-contactus
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
چرا سروش-aboutus
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
صفحه اصلی کلاس دوستی-صفحه اصلی کلاس دوستی
صفحه اصلی کلاس شادمانی-صفحه اصلی کلاس شادمانی
صفحه اصلی کلاس لبخند-صفحه اصلی کلاس لبخند
صفحه اصلی کلاس مهربانی-صفحه اصلی کلاس مهربانی
صفحه تکالیف کلاس دوستی-صفحه تکالیف کلاس دوستی
صفحه تکالیف کلاس شادمانی-صفحه تکالیف کلاس شادمانی
صفحه تکالیف کلاس لبخند-صفحه تکالیف کلاس لبخند
صفحه تکالیف کلاس مهربانی-صفحه تکالیف کلاس مهربانی
صفحه شعر کلاس دوستی-صفحه شعر کلاس دوستی
صفحه شعر کلاس شادمانی-صفحه شعر کلاس شادمانی
صفحه شعر کلاس لبخند-صفحه شعر کلاس لبخند
صفحه شعر کلاس مهربانی-صفحه شعر کلاس مهربانی
صفحه گالری کلاس دوستی1-صفحه گالری کلاس دوستی1
صفحه گالری کلاس شادمانی1-صفحه گالری کلاس شادمانی1
صفحه گالری کلاس لبخند-صفحه گالری کلاس لبخند
صفحه گالری کلاس مهربانی1-صفحه گالری کلاس مهربانی1
صفحه گزارش هفتگی کلاس دوستی-صفحه گزارش هفتگی کلاس دوستی
صفحه گزارش هفتگی کلاس شادمانی-صفحه گزارش هفتگی کلاس شادمانی
صفحه گزارش هفتگی کلاس لبخند -صفحه گزارش هفتگی کلاس لبخند
صفحه گزارش هفتگی کلاس مهربانی-صفحه گزارش هفتگی کلاس مهربانی
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کادر آموزشی-education-aboutus
کادر اداری-office-aboutus
کتابخانه-library
کلاس ها-education
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser