گالری سریع

سامانه گالری پرتال SCHOOLWARE

نام گروه : جشن تولد نوآموزان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 13

نام گروه : اردوی آموزشی -تفریحی کوچ پرندگان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 20

نام گروه : اردوی آموزشی -تفریحی برگ ریزان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 17

نام گروه : روز جهانی غذا


تعداد آیتم های موجود در گروه : 12

نام گروه : روز جهانی کودک


تعداد آیتم های موجود در گروه : 13

نام گروه : هفته نیروی انتظامی


تعداد آیتم های موجود در گروه : 10

نام گروه : روز دامپزشک


تعداد آیتم های موجود در گروه : 6

نام گروه : روز جهانی سالمندان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 4

نام گروه : روز آتش نشان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 15

نام گروه : جشن غنچه ها


تعداد آیتم های موجود در گروه : 6