گالری سریع

سامانه گالری پرتال SCHOOLWARE

نام گروه : مناسبت ها


تعداد آیتم های موجود در گروه : 49

نام گروه : اردوها و بازدیدها


تعداد آیتم های موجود در گروه : 9

نام گروه : جشن یلدا


تعداد آیتم های موجود در گروه : 10

نام گروه : جشن پرتقال


تعداد آیتم های موجود در گروه : 1

نام گروه : برگزاری جشن تولد نوآموزان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 3

نام گروه : انتخابات انجمن اولیا و مربیان


تعداد آیتم های موجود در گروه : 4

نام گروه : جلسات


تعداد آیتم های موجود در گروه : 2

نام گروه : جشن غنچه ها


تعداد آیتم های موجود در گروه : 14